+45 70 20 27 31
Ring
+45 70 20 27 31

Forretningsbetingelser

Nedenstående betingelser er gældende pr. 1. januar 2018

1. Anvendelse

Følgende betingelser gælder al samhandel med Conviator ApS (herefter benævnt ”Conviator”) og slutkunden (herefter benævnt ”kunden”). I forbindelse med hosting henvises der ligeledes til Conviators driftsbetingelser. Har du en Pronetbutik hos os, henvises der ligeledes til de særlige betingelser for Pronetbutik løsningen.

2. Abonnement

En aftale om abonnement på en service eller et produkt, herefter samlet benævnt ydelser, fra Conviator indgås afhængig af den pågældende ydelse enten ved tilmelding på Conviator’s website, telefonisk bestilling eller ved indgåelse af skriftlig abonnementsaftale. For en detaljeret beskrivelse af Conviator’s ydelser samt abonnementsformer henvises til Conviator’ website. Ved indgåelsen af aftalen om abonnement forpligter kunden sig til at opgive korrekte oplysninger til Conviator. Såfremt de af kunden opgivne oplysninger ændres, skal kunden opdatere disse i selvbetjeningsportalen eller ved skriftlig henvendelse til Conviators bogholderi.

3. Rettigheder

Conviator har ejendomsretten og alle immaterielle rettigheder til programmel udviklet af Conviator, websites, web-dokumenter, grafik, advarsler, nyhedsbreve mm. udarbejdet af Conviator. Dette gælder både nuværende som fremtidige udgaver af ovennævnte. Enhver uautoriseret anvendelse, distribution, ulovlig adkomst eller kopiering af ovenstående materiale eller dele heraf er forbudt, og vil blive retsforfulgt.

4. Underleverandører

Conviator forbeholder sig ret til i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler at anvende underleverandører samt antage eksterne konsulenter til opfyldelse af sine forpligtelser.

5. Erstatning

Kundens brug af ydelsen sker i enhver henseende på eget ansvar. Conviator er alene forpligtet til at erstatte kundens tab, der er en følge af væsentlig mangel ved en ydelse eller anden væsentlig misligholdelse fra Conviator’s side. Conviator’s erstatningspligt omfatter alene kundens direkte tab, hvorimod indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, øgede driftsudgifter, tabt avance eller udgifter i forbindelse med tab af data, ikke erstattes. Conviator er ikke erstatningsansvarlig, hvis forsinkelse eller mangel ved en ydelse skyldes forsinkelser, afbrydelser eller forstyrrelser i kommunikationsinfrastrukturen eller andre leverandørers forhold, som Conviator ikke er ansvarlig for. Conviator er endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab, der påføres kunden eller tredjemand som følge af kundens anvendelse af resultater fra ydelsen. Conviator’s samlede erstatningspligt udgør maksimalt den årlige abonnementsbetaling vedrørende den ydelse, der har givet anledning til tabet.

6. Produktansvar

Conviator er ansvarlig for produktskade forvoldt af Conviator’s ydelser. Conviator er dog ikke ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, øgede driftsudgifter, tabt avance eller udgifter i forbindelse med tab af data, samt skade, der af ydelsen er forvoldt på fast ejendom eller på løsøre. Conviator’s ansvar i forbindelse med produktskade er desuden underlagt den i pkt. 5 angivne beløbsmæssige begrænsning. Hvis tredjemand fremsætter krav mod Conviator eller kunden om erstatningsansvar i henhold til nærværende bestemmelse, skal den anden part straks underrettes herom.

7. Force majeure

Parternes forpligtelser i henhold til aftalen udskydes ved force majeure, hvorved forstås forhold, der ligger uden for parternes kontrol, og som parterne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning. Forhold hos Conviator’s underleverandører, der medfører, at Conviator ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser over for kunden, og som ikke kan overvindes uden uforholdsmæssigt store omkostninger for Conviator, anses ligeledes som force majeure. Force majeure kan højst gøres gældende i det antal dage, som force majeure situationen varer.

8. Fortrolighed, videregivelse af kundeoplysninger og reference

Conviator’s forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden fortroligt og pålægger i fornødent omfang underleverandører og andre, der bistår Conviator med levering af services og produkter, tilsvarende forpligtelse. Kunden pålægges tilsvarende forpligtelse med hensyn til oplysninger om leverancen, herunder oplysninger om de kontraktuelle og økonomiske forhold samt oplysninger om Conviator’s forhold. Conviator forbeholder sig ret til at bruge abonnementsoplysninger til udarbejdelse af generelle statistikker. Conviator er berettiget til at videregive krævede oplysninger til officielle navnemyndigheder, f.eks. DK Hostmaster, InterNic og RIPE. Conviator er endvidere berettiget til at anvende kunden som reference, når dette sker i generelle vendinger og uden forpligtelser for kunden.

9. Priser og betalingsbetingelser

Abonnement på Conviator’s ydelser faktureres i henhold til den til enhver tid gældende priser. Priser oplyses ved henvendelse til Conviator’s kundeservice. Abonnement på Conviator’s ydelser forudbetales løbende for, en afhængig af abonnementstypen, fastlagt periode ad gangen. Forudbetalte abonnementer refunderes ikke. Conviator forbeholder sig ret til at opkræve gebyr i forbindelse med ydelse af f.eks. ekstraordinær support og service. De fakturerede beløb forfalder til betaling på fakturadatoen med en betalingsfrist på 8 dage. Ved forsinket betaling betales morarenter i overensstemmelse med rentelovens regler. Ved udsendelse af rykkerskrivelse opkræves rykkergebyr på kr. 100 per rykker. Conviator forbeholder sig retten til at overdrage fordringer til tredjepart i forbindelse med overgivelse til inkasso.
Ved abonnementsydelser overdrages det forfaldne beløb ikke til inkasso, men der lukkes i stedet for adgangen til kundens service/produkt.

10. Abonnementets varighed

En aftale om abonnement løber indtil den opsiges. Opsigelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til udløb af en abonnementsperiode. Abonnementsperioden fremgår af aftalen eller faktura. Såfremt kunden ikke skriftligt opsiger aftalen om abonnement med ovennævnte varsel til udløb af en abonnementsperiode, fortsætter aftalen automatisk med en tilsvarende abonnementsperiode til de til enhver tid gældende vilkår og priser. Conviator kan til enhver tid opsige aftalen om abonnement med et varsel på 1 måned. I tilfælde af opsigelse fra Conviator’ side refunderes det forudbetalte beløb forholdsmæssigt. Ved overskredet forfaldsdato på 45 dage slettes kundens service/produkt fra Conviators servere og abonnements anses som opsagt fra kundens side.

11. Genetablering af data

Genetablering af data sker herefter manuelt ved henvendelse til Conviators kundeservice pr. e-mail.
Skal gendannelse foretages i forbindelse med opsigelse grundet manglende betaling af abonnementsfaktura, vil arbejdet først blive påbegyndt når skyldige faktura er betalt.
Tidsforbrug til genetablering af data faktureres til kunden til en timepris af DKK 760,00 eksklusiv moms.
Data kan genetableres fra backup 7 dage bagud.

12. Varsling af ændringer

Generelle forretningsbetingelser for Conviator ApS kan ændres med et varsel på 45 dage. Kunden varsles enten via e-mail til den e-mail adresse, kunden oplyser ved bestillingen af abonnement eller via Conviator’s hjemmeside. ændringer af rent begunstigende karakter kan gennemføres uden forudgående varsel.

13. Tvist og værneting

Aftalen er underlagt dansk ret. Alle tvistigheder skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Såfremt der ikke opnåes enighed mellem parterne skal konflikten afgøres ved alm. dansk domstol. Som værneting anvendes Conviators hjemting.